PROJEKTET

Objekti Banesor 2

Titulli
Lokacioni
Lagja Dodona , Prishtinë
Leja e ndërtimit
05.Nr.351-34099 , dt.26.01.2010
Viti
2012

Objekti banesor në lagjen Dodona , gjindet në rrugën “Halil Alidemaj” në Prishtinë , përballë parkut
të qytetit. Posedon etazhe parkimi si dhe 7 etazhe banimi.

Leja e ndërtimit : 05.Nr.351-34099 , dt.26.01.2010 e lëshuar nga Drejtoria e urbanizmit dhe planifikimit hapsinorë.